Prawa pacjenta

Prawa pacjenta

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta
Pobierz plik

Prawa pacjenta
Pobierz plik

Wróć do góry

Regulamin oddziałów

Wróć do góry

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Upoważnionymi do odbioru dokumentacji medycznej są:
a) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy;
b) osoba upoważniona przez pacjenta;
c) uprawniony organ lub podmiot;
d) po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym;

Dokumentacja medyczna udostępniana jest w formie:
a) do wglądu (także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia) na miejscu, pod nadzorem osoby uprawnionej do udostępniania dokumentacji medycznej, w tym: pracownika rejestracji, pracownika sekretariatu medycznego, lekarza prowadzącego/lekarza dyżurnego, z zapewnieniem możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
Dotyczy to zarówno dokumentacji papierowej, jak i prowadzonej w formie elektronicznej;
b) poprzez sporządzenie kopii (wyciągów, odpisów) dokumentacji papierowej oraz wydruku
z dokumentacji elektronicznej lub kopii wyników badań na nośnikach elektronicznych;
c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu,
na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka
w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
d) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
e) na informatycznym nośniku danych.

Udostępnianie dokumentacji medycznej
a) dokumentacja medyczna udostępniana jest na wniosek złożony w formie pisemnej, ustnej
lub telefonicznej.
b) pacjent może skorzystać z gotowego Wniosku o wydanie dokumentacji medycznej (link)
c) Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej można składać:
– w sekretariacie medycznym oddziału lub rejestracji poradni w godzinach od 8.00 do 14.30 od poniedziałku do piątku;
– przesłać na adres: NU-MED GRUPA SA, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg;
– przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@nu-med.pl
– przesłać faxem na nr: (55) 235 89 36

d) W przypadku odbioru dokumentacji medycznej przez osobę inną niż pacjent lub osoba wskazana
w dokumentacji medycznej (w Karcie upoważnień i zgód) należy dodatkowo złożyć Upoważnienie
do wydania dokumentacji medycznej (link)
e) Sposób odbioru dokumentacji medycznej
₋ odbiór osobisty lub przez osobę upoważnioną następuje w godzinach: 8.00 – 15.00,
od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt) w sekretariacie medycznym oddziału
lub rejestracji poradni
₋ na prośbę wnioskodawcy dokumentacja medyczna zostaje wysłana listem poleconym

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
1. Zasady odpłatności
a) Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągu, odpisu, kopii
lub na informatycznym nośniku danych (płyta CD) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.
b) Wysokości naliczonej opłaty ustala się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku
o emeryturach i rentach z FUS oraz zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia.

Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej:
Rodzaj dokumentacji
1. Jedna strona kopii (papierowej), potwierdzona za zgodność z oryginałem – cena 0,30 zł
2. Jedna strona wyciągu lub odpisu badania – cena 8,70 zł
3. Informatyczny nośnik danych (płyta CD) – cena 1,70 zł

Wróć do góry

Opieka duszpasterska

Pacjenci w naszym szpitalu mogą korzystać z opieki duszpasterskiej duchownych.
Wyznanie rzymsko – katolickie
Kapłan Kościoła rzymsko – katolickiego – Dariusz Paszkowski, nr telefonu 603 299 936.
Kapłan odwiedza pacjentów w oddziale w każdą sobotę.
Msze święte odprawiane są w Kaplicy rzymsko – katolickiej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, w budynku głównym szpitala, na poziomie „-1”:
– od poniedziałku do piątku o godzinie 16.00
– w sobotę oraz niedzielę i święta o godzinie 10.00
Pacjenci innych wyznań mają możliwość kontaktu ze wskazanym przez siebie duchowym.
Kapłan odwiedza chorych na życzenie, po przekazaniu informacji dyżurnej pielęgniarce lub kontakcie rodziny z księdzem.

Wyznanie greko – katolickie
Kapłan Kościoła greko – katolickiego – Andrzej Sroka, nr telefonu 601 625 496

Wyznanie prawosławne
Kapłan Kościoła prawosławnego – Mariusz Antonowicz Sroka, nr telefonu 55 233 50 45

Wróć do góry

Opieka nad pacjentem sprawowana przez osoby bliskie

Osoby bliskie, wskazane przez pacjenta mogą sprawować nad nim dodatkową opiekę.
Zgodę na sprawowanie opieki wyraża ordynator oddziału. Aby nie narażać innych chorych
na dyskomfort, u pacjenta może przebywać dodatkowo tylko jedna osoba. Z tego też powodu
na obecność osoby opiekującej winni wyrazić zgodę inni pacjenci przebywający w tej samej sali.
Osoby opiekujące są zobowiązane do słuchania i poddawania się poleceniom i wskazówkom pracowników oddziału. Bez konsultacji z pielęgniarką nie mogą samodzielnie podawać pacjentowi żadnych produktów spożywczych i leków. Powinny przestrzegać Regulaminu oddziału,
ale w szczególności zachowywać ciszę i spokój, szanować godność osobistą podopiecznego
i pozostałych pacjentów, nie przeszkadzać innym chorym.
Zakres czynności opiekuńczych osoba wskazana przez pacjenta ustala z pielęgniarką
w oddziale.

Opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem w oddziale jest w szczególności:

zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i duchowych – czytanie na głos książek / gazet, dotrzymywanie towarzystwa, rozmowa, dbanie o bezpieczeństwo podopiecznego,
zapewnienie troski, bliskości i poczucia bezpieczeństwa,
pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych,
pomoc w utrzymaniu higieny osobistej – wymiana pieluch, pielucho majtek, pomoc w utrzymaniu higieny okolic intymnych, toaleta jamy ustnej, higiena protez zębowych, mycie, kąpiel, korzystanie z prysznica, golenie, mycie głowy, czesanie włosów, obcinanie paznokci, nawilżanie i natłuszczanie skóry, toaleta p / odleżynowa,
zmiana bielizny osobistej i pościelowej, ścielenie łóżka,
pomoc w przyjmowaniu posiłków i napojów zgodnie z dietą, z wyjątkiem pacjentów mających problemy z połykaniem,
pomoc w chodzeniu, staniu, wstawaniu z łóżka, siadaniu, zmianie pozycji (odwracania na boki, oklepywanie), wożenie na wózku inwalidzkim,
uczestniczenie w procesie rehabilitacji w porozumieniu z rehabilitantem.

Wróć do góry
Skip to content